Get Adobe Flash player

QRCode

Qr Code
http://www.banhang.go.th/
พันธกิจ  (Mission)
1.   จัดให้มีระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค ที่มีประสิทธิภาพ
2.   ให้มีการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงพัฒนาส่งเสริมพัฒนาองค์กรชุมชน มีส่วนร่วมในการบำรุงรักษา
3.   ให้มีการส่งเสริมการศึกษาและยกระดับความรู้ การพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม และเครือข่ายด้านวิชาการเพื่อการพัฒนาการศึกษา, รักษาและการสืบสานศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม ประเพณี และการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการรณรงค์ ป้องกัน และการส่งเสริมการบริการรักษาสุขภาพอนามัยของประชาชน
4.   ให้มีการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนแบบพอเพียง โดยใช้ทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นหลักรวมถึงการส่งเสริมการปลูกพืชปลอดสารพิษ
5.   การบริหารจัดการที่ยึดหลักธรรมาภิบาล ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการทางการเมืองการบริหาร

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหง อำเภองาว จังหวัดลำปาง
เลขที่ 241 หมู่ 3 ต.บ้านแหง  อ.งาว  จ.ลำปาง 52110 โทรศัพท์ 0 5426 1552 โทรสาร 0 5426 1552
อีเมล์ bannhang@banhang.go.th

Copyright © 2020. All Rights Reserved.

Web Design by siump2558siump@gmail.com