Get Adobe Flash player

QRCode

Qr Code
http://www.banhang.go.th/

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 58/5  แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5 ) พ.ศ. 2546 กระผม นายประสิทธิ์  เมืองงาว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหง ขอแถลงนโยบายในการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหง อันทรงเกียรติ เพื่อให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหงได้รับทราบถึงนโยบายการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหง ของผู้บริหารที่ได้เข้ามาบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหง  ช่วงระยะเวลาต่อจากนี้ 4 ปี จะต้องเป็นระยะเวลาที่กระผมจะต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ที่ประชาชนได้มอบความไว้วางใจให้กระผมปฏิบัติหน้าที่ในครั้งนี้ กระผมพร้อมที่ จะปฏิบัติหน้าที่ตามเจตนารมณ์ของ ประชาชน โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 6 ประการในการปฏิบัติหน้าที่  คือ 

1.    หลักคุณธรรม
2.    
หลักนิติธรรม
3.    
หลักความโปร่งใส
4.    
หลักความมีส่วนร่วม
5.    
หลักความรับผิดชอบ
6.    
หลักความคุ้มค่า

          กระผมได้กำหนดนโยบายและการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหง โดยมีเจตคติที่จะบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหงให้มีเสถียรภาพเกิดความมั่นคง โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหงไว้ดังนี้

1. นโยบายการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค

          เป้าหมายของการพัฒนาคือเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนการลงทุน การประกอบอาชีพของเกษตรกร โดยจะดำเนินการปรับปรุงเส้นทางคมนาคม ถนนสายหลักให้ได้มาตรฐานและปรับปรุงถนนสายรองและซอยต่างๆ ให้สามารถเชื่อมโยงถึงกันได้และใช้การได้โดยสะดวก ก่อสร้างและปรับปรุงระบบระบายน้ำ ให้ควบคู่ไปกับการปรับปรุงถนนสายหลัก ถนนสายรองและถนนในหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหง เพื่อให้สามารถระบายน้ำได้อย่างรวดเร็ว ป้องกันการเกิดน้ำท่วม ติดตั้งและขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะให้ทั่วถึงทุกชุมชนเพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน และผู้ใช้เส้นทางสัญจรไป-มา ปรับปรุงสาธารณูปโภคที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลให้เพียงพอกับความต้อง การของประชาชน  สร้างหรือปรับปรุงแหล่งน้ำ เพื่อการประปาไว้ใช้ในชีวิตประจำวันและแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอ


2. นโยบายเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง

          เป้าหมายของการพัฒนาคือให้ประชาชนมีการรวมตัวกัน เพื่อเรียนรู้ พัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพ ตลอดจนเทคโนโลยี วิชาการต่างๆ เพื่อปรับปรุงและแปรรูปผลผลิต รวมทั้งการเพิ่มมูลค่าสินค้า ซึ่งก่อให้เกิดการผลิต การบริการ การหมุนเวียนของเงิน และสร้างงาน ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง” โดยสามารถพึ่งตนเองและดำรงอยู่อย่างมั่นคงและมั่งคั่งถึงแม้จะมีการเปลี่ยน แปลงจากภายนอกและภายใน
          องค์การบริหารส่วนตำบลจะดำเนินการเสริมสร้างขบวนการชุมชนเข้มแข็งสนับสนุนกลุ่มอาชีพต่างๆ ให้สามารถใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์และทรัพยากรในท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน รวมทั้งอำนวยความสะดวกให้คำแนะนำ บริการต่างๆ เสริมสร้างทักษะในการประกอบอาชีพแก่กลุ่มอาชีพและสนับสนุนการจำหน่ายสินค้า


3. นโยบายพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคม

          เป้าหมายของการพัฒนาคือให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีคุณธรรม จริยธรรม สามารถสืบทอดวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นมีศาสนาเป็นเครื่องชี้นำ ชุมชนและสังคม ตลอดจนจัดการระบบการศึกษา ให้สอดคล้องกับการพัฒนาและเหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น สามารถดูแลตัวเองในขั้นพื้นฐานและได้รับบริการด้านสวัสดิการสังคม สาธารณสุขอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน คนในสังคมจะต้องมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนตำบลจะพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลให้มีชีวิตความเป็นอยู่ ที่ดีขึ้น มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ ปราศจากโรคภัยไข้ เจ็บ บริการความรู้ด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนและช่วยเหลือชีวิตในยามฉุกเฉินโดยจัดหาวัสดุ อุปกรณ์หรือยานพาหนะแก่ผู้ป่วย เน้นการปฏิบัติงานแบบมีส่วนร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลและสาธารณสุขมูลฐานหมู่บ้านเป็นสำคัญ สนับสนุนงบประมาณให้กองทุนสุขภาพประจำตำบลให้เพียงพอ  สนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชน เยาวชนมีโอกาส ออกกำลังกาย โดยการเล่นกีฬาเพื่อเสริมสร้างสวัสดิการสังคมแก่เด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน อาจจะขยายและปรับปรุงการศึกษาทั้งที่รับผิดชอบคือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพ และเพียงพอแก่ความต้องการ มีสติปัญญาและทัศนคติที่ดีงามและมีคุณธรรม ฟื้นฟูและส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีและเอกลักษณ์ของท้องถิ่นให้อยู่สืบไป ยกระดับการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครป้องภัยฝ่ายพลเรือน     (อปพร.) ให้มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตลอดจนป้องกันปัญหาอาชญากรรมและระงับการเกิดอัคคีภัยและ ภัยธรรมชาติต่างๆ

4. นโยบายบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

          เป้าหมายของการพัฒนาคือจัดการให้เป็นเมืองน่าอยู่ปราศจากมลพิษมีลำคลองใสสะอาด ชุมชน สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลจะส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรประชาชนองค์กรเอกชนในการอนุรักษ์ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง มีประสิทธิภาพ มุ่งส่งเสริมและรักษาสภาพแวดล้อม ให้สวยงาม น่าอยู่อาศัย มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย รักษาความสะอาด ของถนนหรือทางเดินและจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ำเสียตามหลักสุขาภิบาลอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ


5. นโยบายด้านการบริหารจัดการ และการบริการประชาชน

            เป้าหมายของการพัฒนาคือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นและมีส่วนร่วมทาง การพัฒนาของท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องทุกขั้นตอน เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ การประสานงานภาครัฐ ภาคเอกชน อย่างมีศักยภาพ

              องค์การบริหารส่วนตำบลจะบริหารจัดการบนพื้นฐานการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดย เฉพาะตามหลักธรรมาภิบาลและพัฒนางานขององค์การบริหารส่วนตำบลให้สามารถบริการแก่ประชาชนให้ ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และเป็นธรรม ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นจัดหาซื้อเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์และการเสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลให้มีความรู้ความสามารถ ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ


          การกำหนดนโยบายการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลของกระผมตามที่กล่าวมา เป็นไปตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหง ซึ่งมาจากวิเคราะห์สภาพปัญหาความต้องการของประชาชน

          กระผม จะตั้งใจบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล โดยยึดหลักธรรมาภิบาลที่กล่าวไว้เบื้องต้น บนพื้นฐานของความต้องการของประชาชนตามระเบียบกฎหมาย เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง

 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหง อำเภองาว จังหวัดลำปาง
เลขที่ 241 หมู่ 3 ต.บ้านแหง  อ.งาว  จ.ลำปาง 52110 โทรศัพท์ 0 5426 1552 โทรสาร 0 5426 1552
อีเมล์ bannhang@banhang.go.th

Copyright © 2020. All Rights Reserved.

Web Design by siump2558siump@gmail.com