Get Adobe Flash player

QRCode

Qr Code
http://www.banhang.go.th/
แสดง # 
ชื่อ ฮิต
โครงการจัดงานวันสำคัญของชาติและศาสนา(กิจกรรมเนื่องในวันเข้าพรรษา) 87
กิจกรรมขยะแลกไข่ วันที่ 26 มิถุนายน 2563 83
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า ระหว่างวันที่ 26-29 เมษายน 2563 61
โครงการเวทีประชาคมท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 ระหว่างวันที่ 11-20 มีนาคม 2563 67
ตั้งด่านสกัดโควิด 1-30 เมษายน 2563 99
โครงการรณรงค์การกำจัดขยะ และสิ่งปฏิกูล Big Cleaning Day ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 63
งานวันจิตอาสาสมเด็จพระนเรศวร 17 มกราคม 2563 72
งานวันเด็ก 11 มกราคม 2563 59
พิธีรับพระบรมฉายาลักษณ์ 24 ธันวาคม 2562 59
ประชุมสภา สมัยที่้ 3 19 ธันวาคม 2562 17
กิจกรรมการมีส่วนร่วมของคณะผู้บริหารทำความดี กิจกรรมที่ 3 382
กิจกรรมการมีส่วนร่วมของคณะผู้บริหาร ทำความดี กิจกรรมที่ 2 350
กิจกรรมการมีส่วนร่วมของคณะผู้บริหาร ทำความดี กิจกรรมที่ 1 297
กิจกรรมการมีส่วนร่วมของคณะผู้บริหาร โครงการคัดแยกขยะด้วยมือเรา(กิจกรรมที่ 2) 350
กิจกรรมการมีส่วนร่วมของคณะผู้บริหาร 362
โครงการอบรมพัฒนาองค์ความรู้และส่งเสริมเพิ่มศักยภาพบทบาทหน้าที่แก่ผู้นำท้องถิ่นให้มีคุณธรรม จริยธรรม ปลอดทุจริต แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กรรมการหมู่บ้าน อสม. และกลุ่มแม่บ้าน 449
โครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 325
โครงการรณรงค์การกำจัดขยะ และสิ่งปฏิกูล Big Cleaning Day 412
โครงการอบรมส่งเสริมการผลิตและการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ประจำปีงบประมาณ 2561 370
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 340
โครงการวันท้องถิ่นไทย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 20
โครงการแข่งขันกีฬาหรือกิจกรรมนันทนาการต่างๆ ที่หน่วยงานราชการอื่นหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดการแข่งขัน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 17
โครงการอบรมความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 18
ภาพกิจกรรมการประชุมประชาคมแผน/โครงการ กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บ้านแหง ปี 2560 443
ประมวลภาพกิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหง ประจำปี 2560 478
โครงการล้างส้วมพร้อมกัน รับวันสงกรานต์ 493
โครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน เพื่อให้เกิดความสำนึกรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1777
โครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 1918
โครงการรณรงค์กำจัดขยะ และสิ่ง 337
โครงการตามรอยพ่ออย่างพอเพียง สร้างรายได้ ลดรายจ่าย ปีงบประมาณ 2560 387
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหงจัดทำโครงการคัดแยกขยะด้วยมือเรา 753
โครงการส่งเสริมอาชีพและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ให้กับกลุ่มต่างๆ 24419
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหงจัดทำโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ 1348
ภูมิปัญญาไทย เป็นองค์ความรู้ ความสามารถและทักษะของคนไทย 545
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหงเล็งเห็นความสำคัญในการส่งเสริมให้ประชาชน/เด็กและเยาวชน 676
โครงการควบคุมและป้องกันโรคอุจจาระร่วงฯ ท้องเสียฉับพลัน 3302
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพยาธิใบไม้ในตับและลำไส้ 2404
โครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 280
โครงการอบรมการรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหาอาชญากรรม 677
โครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5138
อบต.บ้านแหง ร่วมกับ โรงเรียนบ้านบ่อห้อ เดินรณรงค์โครงการป้องกันและควบคุมปลอดลูกน้ำยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2559 798
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหง ดำเนินการโครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 795
โครงการแก้ไขปัญหาโลกร้อน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ วันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙ 250
กิจกรรมงานประเพณีปี๋ใหม่เมือง 236
โครงการล้างส้วมพร้อมกันรับวันส่งกรานต์ 259
การประชุมประชาคมแผน 240
โครงการเก็บขยะมูลฝอยในชุมชน 205
อบต.บ้านแหง ร่วมงานลอยกระทงปี 2558 575

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหง อำเภองาว จังหวัดลำปาง
เลขที่ 241 หมู่ 3 ต.บ้านแหง  อ.งาว  จ.ลำปาง 52110 โทรศัพท์ 0 5426 1552 โทรสาร 0 5426 1552
อีเมล์ bannhang@banhang.go.th

Copyright © 2020. All Rights Reserved.

Web Design by siump2558siump@gmail.com