อ่านแล้ว 88 ครั้ง


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหง
 เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหง ประจำปีงบประมาณ2565

ที่มาลงทะเบียนประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหง อำเภองาว จังหวัดลำปาง 

V

V

V

V
ดาวน์โหลดเอกสาร