อ่านแล้ว 172 ครั้ง


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหง

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบเพื่อคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

รายละเอียดการเข้าสอบ วัน เวเลา สถานที่ 

 
ดาวน์โหลดเอกสาร