อ่านแล้ว 107 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์รับลงทะเบียนฉีดวัคซันสุนัขและแมวฯ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหง

จะดำเนินโครงการ

สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าน

ประจำปีงบประมาณ 2565 

เพื่อควบคุมการเกิดและการแพร่โรคพิษสุนัขบ้าทั้งในสัตว์และคนในพื้นที่ตำบลบ้านแหง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหงจึงขอความอนุเคาระห์ท่านที่เลี้ยงสุนัขและแมว มาขึ้นทะเบียนจำนวนสุนัขและแมว

โดยให้ท่านนำบัตรประชาชนมาในวันลงทะเบียน

เพื่อเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหงจะได้บันทึกข้อมูลประชากรสุนัขและแมวได้ถูกต้องครบถ้วนวันที่ 03 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10:16 น.