อ่านแล้ว 72 ครั้ง

อาสามัครบริบาลท้องถิ่น

อาสามัครบริบาลท้องถิ่น 

มีหน้าที่ช่วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ภายใต้การกำกับดูแลของบุคลากรวิชาชีพด้านสุขภาพในพื้นที่ซึ่งได่้รับมอบหมายจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

หน้าที่รับผิดชอบ 

  • ช่วยดูแลสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
  • ช่วยเหลือดูแลปฏิบัติกิจวัตประจำวันสำหรับผู้สูงอายุ
  • ให้บริการด้านสุขภาพด้านพื้นฐาน (Basic Health Care Servive) 
  • การให้คำปรึกษาด้านสุขภาพเบื้องต้นกับครอบครัวและการประสานความช่วยเหลือกับหน่วยงานต่างๆ
  • การประเมินปัญหาในการดุแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงเบื้องต้น 
  • การบริการดูแลตามแผนการดูแลรายบุคคล (Care Plan) 
  • การฟื้นฟูสมรรถภาพและกายภาพ 


วันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13:44 น.