อ่านแล้ว 83 ครั้ง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหง อำเภองาว จังหวัดลำปาง จึงให้ความสำคัญต่อดูแลอบรมเด็กปฐมวัยอย่างเหมาะสมกับการพัฒนาเด็กในแต่ละช่วงอายุ จึงมีความสำคัญเป็นอย่างมาก การจัดการการศึกษาระดับปฐมวัย เป็นการจัดการศึกษาที่มีความสำคัญอย่างยิ่งเพื่อพัฒนาการของเด็กทั้งทางร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา อีกทั้งเป็นวัยที่มีความสำคัญที่สุดของการวางรากฐานชีวิตวันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09:16 น.