อ่านแล้ว 9 ครั้ง

โครงการคัดแยกขยะด้วยมือเรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โครงการคัดแยขยะด้วยมือเรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

หลักการและเหตุผล 

          smiley องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหง มีพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด 153.56 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชากรทั้งสิ้น รวม 6,446 คน ประกอบด้วย 8 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านแหงเหนือ ,หมู่ที 2 บ้านแหงใต้,หมู่ที่ 3 บ้านร่องเห็ด ,หมู่ที่ 4 บ้านบ่อห้อ ,หมู่ที่ 5 บ้านแม่งอน ,หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งโป่ง ,หมู่ที่ 7 บ้านแหงเหนือ ,หมู่ที่ 8 บ้านร่องเห็ดพัฒนา โดยปัจจุบันมรปริมาณขยะที่เ็บได้ จำนวน 10 ตันต่อวัน และมีปริมาณเพิ่มขึ้นมากขึ้นเนื่องจากการขยายตัวของชุมชน และเศรษฐกิจ และมีแนวโน้มเพิ่มประชากรในอนาคต

           enlightenedทั้งนี้ องคประกอบของขยะมูลฝอย ประกอบด้วย ขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล ขยะทั่วไป และขยะอันตราย ดังนั้น เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการกำจัดขยะ ลดภาวะการฝังกลบ จึงได้จัดทำโครงการคัดแยกขยะด้วยมือเรา เพื่อรนรงค์คัดแยกขยะ (รีไซเคิล) วันที่ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 09:25 น.