อ่านแล้ว 32 ครั้ง

โครงการอบรมพัฒนาองค์ความรู้และส่งเสริมเพิ่มศักยภาพคุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

หลักการและเหตุผล

                   ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๗๖ วรรคสาม บัญญัติให้รัฐพึงจัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรม เพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นหลักในการกำหนดประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานนั้นๆ และคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น     ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ กำหนดให้มีประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการประพฤติปฏิบัติตน

                   ข้อ ๔ พนักงานส่วนท้องถิ่นพึงปฏิบัติตนเพื่อรักษาจริยธรรม ดังนี้

                             ก. จริยธรรมหลัก

                                      (๑) ยึดมั่นสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยยึดถือผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสำคัญ ประพฤติ ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบศีลธรรมอันดีและเทิดทูนรักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์

                                      (๒) ซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบต่อหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาตามกฏหมายและตามทำนองคลองธรรม โปร่งใส และมีจิตสำนึกที่ดี

                                      (๓) กล้าตัดสินใจ และกระทำในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม และกล้าแสดงความคิดเห็นคัดค้าน หรือเสนอให้มีการลงโทษผู้ที่ทำสิ่งไม่ถูกต้อง

                                      (๔) คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว และมีจิตสาธารณะ

                                      (๕) มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานและภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

                                      (๖) ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรม ปราศจากอคติ และไม่เลือกปฏิบัติ โดยการใช้ความรู้สึกหรือความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือเหตุผลของความแตกตางทางเชื้อชาติ ศาสนา เพศ อายุ สภาพร่างกาย สถานะของบุคคลหรือฐานะทางเศรษฐกิจสังคม

                                      (๗) ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ ด้วยการรักษาเกียรติศักดิ์ของความเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น รวมทั้งปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีและดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

                             ข. จริยธรรมทั่วไป

                                      (๑) ยึดมั่นธรรมาภิบาลและอุทิศตนเพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชน

                                      (๒) ดูแลรักษาและใช้ทรัพยากรของทางราชการอย่างประหยัด คุ้มค่า และระมัดระวังไม้ให้เกิดความเสียหาย

                                      (๓) ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพ เรียบร้อย และอัธยาศัยที่ดี

                                      (๔) มุ่งบริการประชาชน และแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ด้วยความเป็นธรรม รวดเร็ว เสมอภาค และเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

                                      (๕) จัดทำบริการสาธารณะ และกิจกรรมสาธารณะ ต้องคำนึงถึงคุณภาพชีวิตอย่างถูกต้องครบถ้วนและไม่เบียดเบียน

                                      (๖) ให้ข้อมูลข่าวสารตามข้อเท็จจริงแก่ประชาชนอันอยู่ในความรับผิดของตนอย่างถูกต้องครบถ้วนและไม่บิดเบือน 

 

                                      (๗) เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

                                      (๘) ไม่กระทำการอันมีลักษณะเป็นการขัดกัดระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม

                                      (๙) ต้องปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอย่างตรงไปตรงมา และไม่กระทำการเลี่ยงประมวลจริยธรรมนี้

 

วัตถุประสงค์

                   ๑. เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการและพนักงานจ้าง มีจิตสำนึกซื่อสัตย์สุจริต ไม่ทุจริตคอร์รัปชัน

                   ๒. เพื่อให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการและพนักงานจ้าง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความถูกต้องกล้าคิด กล้าทำ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรม ปราศจากอคติและไม่เลือกปฏิบัติ

                   ๓. เพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการวันที่ 18 เมษายน 2566 เวลา 13:42 น.