• เปิดทำการวันเวลาราชการ 08:00 - 16:00 น.

การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ITA 2566

รายการ ข้อมูลการเชื่อมโยง
1.โครงสร้างการบริหาร
 • แผนผังโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน
 • โครงสร้างส่วนราชการ
 • 2.คณะผู้บริหาร
 • คณะผู้บริหาร
 • ฝ่ายนิติบัญญัติ
 • สำนักปลัด
 • กองคลัง
 • กองช่าง
 • 3.อำนาจหน้าที่
 • อำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน
 • 4.แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
 • แผนพัฒนาท้องถิ่น
 • 5.ข้อมูลการติดต่อ
 • ติดต่อสำนักงาน-ที่ตั้ง-แผนที่
 • 6.กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 • กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 • 7.ข่าวสารประชาสัมพันธ์
 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์
 • 8.Q&A
 • Messsenger Live Chat
 • 9.Social Network    
  10.นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 • ประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 • 11.แผนการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
 • แผนการดำเนินงานและข้อบัญญัติประจำปี
 • 12.รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
 • รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
 • 13.รายงานการดำเนินงานประจำปี
 • รายงานการดำเนินงานประจำปี
 • 14.คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 • คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 • 15.คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
 • คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
 • 16.ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริหาร
 • ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริหาร
 • 17.รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 • รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
 • 18.E-Service
 • E-Service
 • 19.แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาวัสดุ
 • แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุประจำปี
 • 20.ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 • ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 • 21.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
 • 22.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 • รายงานนผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 • 23.นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
 • นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
 • 24.การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
 • รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 • 25.หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • 26.รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 • รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 • 27.แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 • แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 • 28.ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 • ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 • 29.ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 • ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 • 30.การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 • รายงานผลการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 • 31.ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
 • ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy
 • 32.การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
 • กิจกรรมเพื่อปลุกจิตสำนึกหรือสร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่
 • 33.รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
 • การประเมินผลและรายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
 • 34.การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจําปี
 • การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจําปี
 • 35.การดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 • การดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 • 36.แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 • แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 • 37.รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
 • รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
 • 38.รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจําปี
 • รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจําปี
 • 39.ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 • ข้อกำหนดจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 • 40.การขับเคลื่อนจริยธรรม
 • กิจกรรมที่แสดงถึงการขับเคลื่อนจริยธรรม
 • 41.การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 • รายงานการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล
 • 42.มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 • มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 • 43.การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 • การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน