• เปิดทำการวันเวลาราชการ 08:00 - 16:00 น.

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัคนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา 2566   
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย   
ตารางกำหนดการฉีดวัคซีนหมา-แมว  
ประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด  
ข่าวประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  
เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  
ทะเบียนรับเรื่องราวร้องทุกข์  
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
รายงานผลดำเนินงานตามนโยบายแผนป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน   
รายงานผลดำเนินงานตามนโยบายแผนป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน   
รายงานการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2565  
การขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย