• เปิดทำการวันเวลาราชการ 08:00 - 16:00 น.ประวัติความเป็นมา
ตำบลบ้านแหง ได้ยกฐานะจากสภาตำบลขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2539 โดยตั้งอยู่บริเวณสถานีอนามัยบ้านแหงใต้ และใช้อาคารสงเคราะห์เลี้ยงเด็กเป็นที่ทำการชั่วคราว

พื้นที่
พื้นที่เป็นพื้นที่ราบ ที่ราบลุ่ม ที่ดอน และที่ภูเขาสลับซับซ้อน มีป่าสงวนแห่งชาติ ซึ่งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภองาวไปทางทิศตะวันออกประมาณ 4 กม.

เขตพื้นที่
ทิศเหนือ ติดกับ ต.ปงเตา อ.งาว จ.ลำปาง และ จ.พะเยา
ทิศใต้ ติดกับ ต.หลวงเหนือ และต.หลวงใต้ อ.งาว จ.ลำปาง
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.สบอี่ยม อ.สอง จ.แพร่
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.หลวงเหนือ, ต.ปงเตา และ ต.นาแก อ.งาว จ.ลำปาง

 อาชีพ
 อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน/ทำไร่

 สาธารณูปโภค
จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,469 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 98.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 500 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 30.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง
การเดินทางเข้าสู่ตำบล ใช้ถนนสายหลักจากที่ว่าการอำเภองาวไปทางถนนสายโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ไปทางทิศตะวันออกประมาณ 4 กม.
 

ภาพกิจกรรม

ประเพณีล่องสะเปาเมืองง้าวเงิน ประจำปี 2565
รายละเอียด
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพแก่กลุ่มอาชีพต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2565
รายละเอียด
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหง ร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอร์รับชัน(Zero Tolerance)
รายละเอียด
โครงการเวทีประชาคมท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หมู่ที่ 7 บ้านแหงเหนือ
รายละเอียด
โครงการเวทีประชาคมท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งโป่ง
รายละเอียด
โครงการเวทีประชาคมท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หมู่ที่ 5 บ้านแม่งอน
รายละเอียด
โครงการเวทีประชาคมท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หมู่ที่ 4 บ้านบ่อห้อ
รายละเอียด
โครงการเวทีประชาคมท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หมู่ที่ 3 บ้านร่องเห็ด
รายละเอียด
โครงการเวทีประชาคมท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หมู่ที่ 2 บ้านแหงใต้
รายละเอียด

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ - ประกาศจากอบต.บ้านแหง

ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการเก็บขยะ  
ข่าวประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  
การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สรรหาและคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาตามภารกิจ  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมา  
ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ฉบับแก้ไข)  
ยกเลิกประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ  
ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนีงงานจ้างตามภารกิจ  
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  
ประชาสัมพันธ์การระบาดการแพร่ระบาดโรคโควิด-19  
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2563   
รายงานการลงนามปิดประกาศที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
มอบอำนาจให้ลงนามในการปิดประกาศต่างๆของสำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง สาขางาว ปี พ.ศ. 2563  
มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฏหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ  
ประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหงตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2563 - 22 มิถุนายน 2563  
ประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตหมู่ที่ 8 บ้านร่องเห็ดพัฒนา ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 - 13 มีนาคม 2563  
ประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตหมู่ที่ 3 บ้านร่องเห็ด ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 - 17 กุมภาพันธ์ 2563  
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  
ประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตหมู่ที่ 2 บ้านแหงใต้ในวันที่ 6 มกราคม 2563 - 17 มกราคม 2563  
ประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างโดยเริ่มจากร้านค้าประจำหมู่บ้านเริ่มออกสำรวจตั้งแต่ 16 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป  
.
ประกาศรายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ประกาศรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ เดือน กันยายน 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565  
ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2565  
ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2565  
ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565  
ประกาศรายงานผลการดำนินงาน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565  
ประกาศรายงานผลกาตรวจสอบของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564  
ประกาศรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ 2564  
ประกาศรายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2564  
ประกาศรายงานการเงินประจำเดือน กรกฎาคม 2564  
ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2564  
ประกาศรายงานผลการดำนินงาน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564  
ประกาศรายงานผลกาตรวจสอบของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563  
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2563  
ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2563  
ประกาศกำหนดการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ. 2563  
ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือน สิ่งปลูกสร้าง จากเว็บไซต์ของกรมธนารักษ์ เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2563  
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาข้อมูลของกรมธนารักษ์  
ประกาศประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหง  
คำสั่งแต่งตั้งพนักงานสำรวจ พนักงานประเมิน และพนักงานเก็บภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563  
คำสั่งแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามกฎหมายว่าด้วยภาษีป้าย  
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาข้อมูลของกรมที่ดิน  
ประกาศรายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ประกาศรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ เดือน กันยายน 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565  
ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2565  
ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2565  
ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565  
ประกาศรายงานผลการดำนินงาน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565  
ประกาศรายงานผลกาตรวจสอบของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564  
ประกาศรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ 2564  
ประกาศรายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2564  
ประกาศรายงานการเงินประจำเดือน กรกฎาคม 2564  
ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2564  
ประกาศรายงานผลการดำนินงาน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564  
ประกาศรายงานผลกาตรวจสอบของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563  
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2563  
ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2563  
ประกาศกำหนดการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ. 2563  
ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือน สิ่งปลูกสร้าง จากเว็บไซต์ของกรมธนารักษ์ เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2563  
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาข้อมูลของกรมธนารักษ์  
ประกาศประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหง  
คำสั่งแต่งตั้งพนักงานสำรวจ พนักงานประเมิน และพนักงานเก็บภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563  
คำสั่งแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามกฎหมายว่าด้วยภาษีป้าย  
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาข้อมูลของกรมที่ดิน