• เปิดทำการวันเวลาราชการ 08:00 - 16:00 น.ตำบลบ้านแหง ได้ยกฐานะจากสภาตำบลขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2539 โดยตั้งอยู่บริเวณสถานีอนามัยบ้านแหงใต้ และใช้อาคารสงเคราะห์เลี้ยงเด็กเป็นที่ทำการชั่วคราว

พื้นที่
พื้นที่เป็นพื้นที่ราบ ที่ราบลุ่ม ที่ดอน และที่ภูเขาสลับซับซ้อน มีป่าสงวนแห่งชาติ ซึ่งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภองาวไปทางทิศตะวันออกประมาณ 4 กม.

เขตพื้นที่
ทิศเหนือ ติดกับ ต.ปงเตา อ.งาว จ.ลำปาง และ จ.พะเยา
ทิศใต้ ติดกับ ต.หลวงเหนือ และต.หลวงใต้ อ.งาว จ.ลำปาง
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.สบอี่ยม อ.สอง จ.แพร่
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.หลวงเหนือ, ต.ปงเตา และ ต.นาแก อ.งาว จ.ลำปาง

อาชีพ
อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน/ทำไร่

สาธารณูปโภค
จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,469 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 98.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 500 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 30.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง
การเดินทางเข้าสู่ตำบล ใช้ถนนสายหลักจากที่ว่าการอำเภองาวไปทางถนนสายโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ไปทางทิศตะวันออกประมาณ 4 กม.

ภาพกิจกรรม

โครงการรณรงค์การกำจัดขยะและสิ่งปฏิกูล Big Cleaning Day ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
รายละเอียด
โครงการเวทีประชาคมท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  หมู่ที่ 1 บ้านแหงเหนือ
รายละเอียด
โครงการเวทีประชาคมท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หมู่ที่ 2 บ้านแหงใต้
รายละเอียด
โครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563
รายละเอียด
โครงการเวทีประชาคมท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หมู่ที่ 3 บ้านร่องเห็ด
รายละเอียด
โครงการเวทีประชาคมท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หมู่ที่ 4 บ้านบ่อห้อ
รายละเอียด
โครงการเวทีประชาคมท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 ระหว่างวันที่ 11-20 มีนาคม 2563
รายละเอียด
โครงการเวทีประชาคมท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หมู่ที่ 5 บ้านแม่งอน
รายละเอียด
โครงการรณรงค์การกำจัดขยะ และสิ่งปฏิกูล Big Cleaning Day ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563
รายละเอียด
โครงการเวทีประชาคมท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งโป่ง
รายละเอียด
กิจกรรมขยะแลกไข่ วันที่ 26 มิถุนายน 2563
รายละเอียด
โครงการเวทีประชาคมท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หมู่ที่ 7 บ้านแหงเหนือ
รายละเอียด
โครงการจัดงานวันสำคัญของชาติและศาสนา(กิจกรรมเนื่องในวันเข้าพรรษา) วันที่ 2 กรกฎาคม 2563
รายละเอียด
โครงการเวทีประชาคมท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หมู่ที่ 8 บ้านร่องเห็ดพัฒนา
รายละเอียด
งานวันจิตอาสาสมเด็จพระนเรศวร 17 มกราคม 2563
รายละเอียด
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า ระหว่างวันที่ 26-29 เมษายน 2563
รายละเอียด
งานวันเด็ก 11 มกราคม 2563
รายละเอียด
ตั้งด่านสกัดโควิด 1-30 เมษายน 2563
รายละเอียด
กิจกรรมจิตอาสา ประจำเดือน มกราคม 2565(เก็บขยะ Big Cleaning Day)
รายละเอียด
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหง ร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอร์รับชัน(Zero Tolerance)
รายละเอียด
โครงการอบรมส่งเสริมกสนผลิตและการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ประจำปีงบประมาณ 2564
รายละเอียด

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ - ประกาศจากอบต.บ้านแหง

แนวทางป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 พื้นที่ ตำบลบ้านแหง  
ประชาสัมพันธ์รับสมัครเข้าเรียนศูนย์เด็กเล็ก  
ประชาสัมพันธ์การระบาดการแพร่ระบาดโรคโควิด-19  
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2563   
รายงานการลงนามปิดประกาศที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
มอบอำนาจให้ลงนามในการปิดประกาศต่างๆของสำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง สาขางาว ปี พ.ศ. 2563  
มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฏหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ  
ประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหงตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2563 - 22 มิถุนายน 2563  
ประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตหมู่ที่ 8 บ้านร่องเห็ดพัฒนา ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 - 13 มีนาคม 2563  
ประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตหมู่ที่ 3 บ้านร่องเห็ด ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 - 17 กุมภาพันธ์ 2563  
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  
ประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตหมู่ที่ 2 บ้านแหงใต้ในวันที่ 6 มกราคม 2563 - 17 มกราคม 2563  
ประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างโดยเริ่มจากร้านค้าประจำหมู่บ้านเริ่มออกสำรวจตั้งแต่ 16 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป  
จดหมายข่าวประจำเดือนกันยายน 2562  
จดหมายข่าวประจำเดือนมิถุนายน 2562  
จดหมายข่าวประจำเดือนมีนาคม 2562  
จดหมายข่าวประจำเดือนมิถุนายน 2561  
จดหมายข่าวประจำเดือนธันวาคม 2561  
จดหมายข่าวประจำเดือนกันยายน 2561  
จดหมายข่าวประจำเดือนมีนาคม 2561  
.
ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565  
ประกาศรายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2564  
ประกาศรายงานการเงินประจำเดือน กรกฎาคม 2564  
ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2564  
ประกาศรายงานผลการดำนินงาน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564  
ประกาศรายงานผลกาตรวจสอบของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563  
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2563  
ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2563  
ประกาศกำหนดการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ. 2563  
ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือน สิ่งปลูกสร้าง จากเว็บไซต์ของกรมธนารักษ์ เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2563  
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาข้อมูลของกรมธนารักษ์  
ประกาศประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหง  
คำสั่งแต่งตั้งพนักงานสำรวจ พนักงานประเมิน และพนักงานเก็บภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563  
คำสั่งแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามกฎหมายว่าด้วยภาษีป้าย  
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาข้อมูลของกรมที่ดิน  
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563 วันพฤหัสบดีที่ 13 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 วันศุกร์ที่ 29 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563  
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2562 วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น  
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 วันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น  
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562 วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น  
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 วันที่ 23 สิงหาคม 2562  
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 วันที่ 9 สิงหาคม 2562  
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น