• เปิดทำการวันเวลาราชการ 08:00 - 16:00 น.  

ภาพกิจกรรม

โครงการรณรงค์การกำจัดขยะและสิ่งปฏิกูล Big Cleaning Day ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
รายละเอียด
เดินรณรงค์โครงการป้องกันและควบคุมปลอดลูกน้ำยุงลายป้องกันไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2565
รายละเอียด
โครงการ รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2565
รายละเอียด
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหง มอบถุงชีพให้ผู้ประสบอัคคีภัย
รายละเอียด
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหง บริการส่งน้ำให้ประชาชน
รายละเอียด
ประชาสัมพันธ์รับลงทะเบียนฉีดวัคซันสุนัขและแมวฯ
รายละเอียด
กิจกรรมจิตอาสา ประจำเดือน มกราคม 2565(เก็บขยะ Big Cleaning Day)
รายละเอียด
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหง ร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอร์รับชัน(Zero Tolerance)
รายละเอียด
โครงการอบรมส่งเสริมกสนผลิตและการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ประจำปีงบประมาณ 2564
รายละเอียด

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ - ประกาศจากอบต.บ้านแหง

26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก (International Day against Drug Abuse and Illicit Trafficking)  
ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
จดหมายข่าวปี 2565  
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น  
รับสมัคอาสาสมัคบริบาลท้องถิ่น  
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธฺรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลลบ้านแหง ประจำปีงบประมาณ2565  
ประชาสัมพันธ์การสำรวจขึ้นทะเบียนจำนวนสุนัขและแมวเพื่อฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า(Rabies)ประจำปีงบประมาณ 2565  
แจ้งผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงข้อร้องเรียนร้องทุกข์  
แจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์  
รายงานผลมาตรการประหยัดพลังงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหง (ไตรมาส 4)  
แนวทางป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 พื้นที่ ตำบลบ้านแหง  
รายงานผลมาตรการประหยัดพลังงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหง (ไตรมาส 3)  
รายงานผลมาตรการประหยัดพลังงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหง (ไตรมาส 2)  
นโยบาย/มาตรการ การควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ และการคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สุบบุหรี่  
รายงานผลมาตรการประหยัดพลังงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหง (ไตรมาส 1)  
.
ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2565  
ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565  
ประกาศรายงานผลกาตรวจสอบของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564  
ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565  
ประกาศรายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2564  
ประกาศรายงานการเงินประจำเดือน กรกฎาคม 2564  
ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2564  
ประกาศรายงานผลการดำนินงาน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564  
ประกาศเรื่องกำหนดทางสำหรับการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดรุงล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย  
ประกาศรายงานผลกาตรวจสอบของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563  
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2563  
ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2563  
ประกาศกำหนดการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ. 2563  
ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือน สิ่งปลูกสร้าง จากเว็บไซต์ของกรมธนารักษ์ เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2563  
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาข้อมูลของกรมธนารักษ์  
ประกาศประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหง  
คำสั่งแต่งตั้งพนักงานสำรวจ พนักงานประเมิน และพนักงานเก็บภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563  
คำสั่งแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามกฎหมายว่าด้วยภาษีป้าย  
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาข้อมูลของกรมที่ดิน  
ทะเบียนพาณิชย์  
ยุงลายแมลงร้ายดึกดำบรรพ์ที่ฆ่ามนุษย์ได้  
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก  
แผ่นพันประชาสัมพันธ์ภาษีป้าย  
แผ่นพับวินัย  
แผ่นผับอนุรักษ์น้ำ  
แผ่นผับสิ่งแวดล้อม  
แผ่นพับไฟป่าหมอกควัน  
แผ่นพับประหยัดพลังงาน  
แผ่นพับยาเสพติด  
แผ่นผับน้ำเสีย  
แผ่นพับ ขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย ใส่ใจกฎจราจร  
แผ่นพับ เรื่องยาสูบ  
แผนพับ ร้องเรียน / ร้องทุกข์   
อัคคีภัย  
เอกสารแผ่นพับภัยพิบัติ  
เอกสารแผ่นพับเบี้ยคนพิการ  
เอกสารแผ่นพับเบี้ย  
เอกสารแผ่นพับเบี้ย HIV  
แผ่นพับสินค้า OTOP  
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ  
คู่มือศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565 วันอังคารที่ 18 มกราคม พ.ศ.2565  
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565 วันศุกร์ที่ 7 มกราคม พ.ศ.2565  
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 วันอังคารที่ 28 กันยายน พ.ศ.2564  
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 วันพุธที่ 22 กันยายน พ.ศ.2564  
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2564 วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2564  
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 วันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2564  
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 วันอังคารที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2564  
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563 วันพฤหัสบดีที่ 13 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 วันศุกร์ที่ 29 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563  
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2562 วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น  
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 วันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น  
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562 วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น  
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 วันที่ 23 สิงหาคม 2562  
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 วันที่ 9 สิงหาคม 2562  
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น