• เปิดทำการวันเวลาราชการ 08:00 - 16:00 น.

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ประชาชนร่วมสังเกตการณ์ในการนับคะแนนเลือกตั้งผู้บริหารและะสมาชิกสภาท้องถิ่นวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 ณ หน่วยเลือกตั้ง หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 8   
ประชุมคณะกรรมการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหง ประจำปี พ.ศ.2565  
ผู้แทนชุมชนร่วมประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นวันพุธที่ 19 มกราคม พ.ศ.2565  
โครงการรณรงค์ การกำจัดขยะและสิ่งปฏิกูล Big Cleaning Day ประจำปีงบประมาณ 2565  
โครงการเวทีประชาคมท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หมู่ที่ 2 บ้านแหงใต้  
โครงการเวทีประชาคมท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หมู่ที่ 3 บ้านร่องเห็ด  
โครงการเวทีประชาคมท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หมู่ที่ 4 บ้านบ่อห้อ  
โครงการเวทีประชาคมท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หมู่ที่ 5 บ้านแม่งอน  
โครงการเวทีประชาคมท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หมู่ที่ 8 บ้านร่องเห็ด  
โครงการเวทีประชาคมท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งโป่ง  
โครงการเวทีประชาคมท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หมู่ที่ 7 บ้านแหงเหนือ  
โครงการเวทีประชาคมท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หมู่ที่ 1 บ้านแหงเหนือ  
ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัมนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหง