• เปิดทำการวันเวลาราชการ 08:00 - 16:00 น.

ภาพกิจกรรม

ภาพบรรยากาศ ปี๋ใหม่เมืองประจำปี 2566 ในวันที่ 13 เมษายน พ.ศ.2566
รายละเอียด
โครงการอบรมพัฒนาองค์ความรู้และส่งเสริมเพิ่มศักยภาพคุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
รายละเอียด
”รักเธออำเภองาว (Big Cleaning Day…Ngao)” ปีที่ 15 ในวันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566
รายละเอียด
อาสามัครบริบาลท้องถิ่น
รายละเอียด
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
รายละเอียด
โครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วม ของประชาชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
รายละเอียด
ประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2566
รายละเอียด
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพแก่กลุ่มอาชีพต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2565
รายละเอียด
โครงการคัดแยกขยะด้วยมือเรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รายละเอียด
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า
รายละเอียด
โครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน
รายละเอียด
โครงการอบรมพัฒนาองค์ความรู้และส่งเสริมเพิ่มศักยภาพคุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
รายละเอียด
โครงการ”รักเธออำเภองาว (Big Cleaning Day…Ngao)”
รายละเอียด
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหง ร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอร์รับชัน(Zero Tolerance)
รายละเอียด
โครงการรณรงค์การกำจัดขยะและสิ่งปฏิกูล Big Cleaning Day ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
รายละเอียด