• เปิดทำการวันเวลาราชการ 08:00 - 16:00 น.ตำบลบ้านแหง ได้ยกฐานะจากสภาตำบลขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2539 โดยตั้งอยู่บริเวณสถานีอนามัยบ้านแหงใต้ และใช้อาคารสงเคราะห์เลี้ยงเด็กเป็นที่ทำการชั่วคราว

พื้นที่
พื้นที่เป็นพื้นที่ราบ ที่ราบลุ่ม ที่ดอน และที่ภูเขาสลับซับซ้อน มีป่าสงวนแห่งชาติ ซึ่งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภองาวไปทางทิศตะวันออกประมาณ 4 กม.

เขตพื้นที่
ทิศเหนือ ติดกับ ต.ปงเตา อ.งาว จ.ลำปาง และ จ.พะเยา
ทิศใต้ ติดกับ ต.หลวงเหนือ และต.หลวงใต้ อ.งาว จ.ลำปาง
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.สบอี่ยม อ.สอง จ.แพร่
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.หลวงเหนือ, ต.ปงเตา และ ต.นาแก อ.งาว จ.ลำปาง

อาชีพ
อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน/ทำไร่

สาธารณูปโภค
จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,469 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 98.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 500 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 30.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง
การเดินทางเข้าสู่ตำบล ใช้ถนนสายหลักจากที่ว่าการอำเภองาวไปทางถนนสายโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ไปทางทิศตะวันออกประมาณ 4 กม.

ภาพกิจกรรม

โครงการรณรงค์การกำจัดขยะและสิ่งปฏิกูล Big Cleaning Day ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
รายละเอียด
โครงการเวทีประชาคมท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  หมู่ที่ 1 บ้านแหงเหนือ
รายละเอียด
โครงการเวทีประชาคมท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หมู่ที่ 2 บ้านแหงใต้
รายละเอียด
โครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563
รายละเอียด
โครงการเวทีประชาคมท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หมู่ที่ 3 บ้านร่องเห็ด
รายละเอียด
โครงการเวทีประชาคมท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หมู่ที่ 4 บ้านบ่อห้อ
รายละเอียด
โครงการเวทีประชาคมท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 ระหว่างวันที่ 11-20 มีนาคม 2563
รายละเอียด
โครงการเวทีประชาคมท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หมู่ที่ 5 บ้านแม่งอน
รายละเอียด
โครงการรณรงค์การกำจัดขยะ และสิ่งปฏิกูล Big Cleaning Day ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563
รายละเอียด
โครงการเวทีประชาคมท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งโป่ง
รายละเอียด
กิจกรรมขยะแลกไข่ วันที่ 26 มิถุนายน 2563
รายละเอียด
โครงการเวทีประชาคมท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หมู่ที่ 7 บ้านแหงเหนือ
รายละเอียด
โครงการจัดงานวันสำคัญของชาติและศาสนา(กิจกรรมเนื่องในวันเข้าพรรษา) วันที่ 2 กรกฎาคม 2563
รายละเอียด
โครงการเวทีประชาคมท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หมู่ที่ 8 บ้านร่องเห็ดพัฒนา
รายละเอียด
งานวันจิตอาสาสมเด็จพระนเรศวร 17 มกราคม 2563
รายละเอียด
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า ระหว่างวันที่ 26-29 เมษายน 2563
รายละเอียด
งานวันเด็ก 11 มกราคม 2563
รายละเอียด
ตั้งด่านสกัดโควิด 1-30 เมษายน 2563
รายละเอียด
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหง ร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอร์รับชัน(Zero Tolerance)
รายละเอียด

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ - ประกาศจากอบต.บ้านแหง

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563 วันพฤหัสบดีที่ 13 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 วันศุกร์ที่ 29 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563  
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2562 วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น  
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 วันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น  
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562 วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น  
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 วันที่ 23 สิงหาคม 2562  
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 วันที่ 9 สิงหาคม 2562  
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น