• เปิดทำการวันเวลาราชการ 08:00 - 16:00 น.

กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหง

โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสูบบุหรี่  
โครงการคัดกรองความเสี่ยงและดูแลผู้ป่วยเรื้อรังผู้พิการ ผู้สูงอายุ   
โครงการประชุมปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ  
โครงการหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  
โครงการวัยรุ่นสุขภาพจิตดี   
โครงการอาหารปลอดภัย  
โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ  
โครงการ ลด ละ เลิกเหล้าในชุมชน  
โครงการฝึกทักษะนวดแผนไทย  
โครงการเฝ้าระวังสุขภาพจิตด้วย 10 สัญญาณเตือน   
โครงการผู้นำนักเรียนและแก้ไขปัญหาเด็กวัยเรียนน้ำหนักเกินเกณฑ์  
โครงการดีเจอาสาสมัครสาธารณสุข  
โครงการลูกน้ำยุงลาย  
โครงการเฝ้าระวังและควบคุมโรคระบาด  
โครงการคัดกรองความเสี่ยง บ่อห้อ  
แผนงาน/โครงการหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหง  
ภาพกิจกรรมโครงการ