• เปิดทำการวันเวลาราชการ 08:00 - 16:00 น.

การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ITA 2565

รายการ ลิงค์
1.โครงสร้างการบริหาร
 • โครงสร้างอบต.บ้านแหง
 • โครงสร้างส่วนราชการ
 • 2.คณะผู้บริหาร
 • คณะผู้บริหาร
 • ฝ่ายนิติบัญญัติ
 • สำนักปลัด
 • กองคลัง
 • กองช่าง
 • 3.อำนาจหน้าที่
 • อำนาจหน้าที่
 • 4.แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
 • แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
 • 5.ข้อมูลการติดต่อ
 • ติดต่อสำนักงาน-ที่ตั้ง-แผนที่
 • 6.กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 • กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 • 7.ข่าวสารประชาสัมพันธ์
 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์
 • 8.Q&A
 • Q&A
 • 9.Social Network
  10.แผนการดำเนินงานประจำปี
 • แผนการดำเนินงานประจำปี
 • 11.รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
 • รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
 • 12.รายงานการดำเนินงานประจำปี
 • รายงานการดำเนินงานประจำปี
 • 13.คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 • คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 • 14.คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
 • คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
 • 15.ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริหาร
 • ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริหาร
 • 16.รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
 • รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
 • 17.E-Service
 • E-Service
 • 18.แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 • แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 • 19.รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน
 • รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน
 • 20.ประกาศรายงานการรับจ่ายเงิน
 • ประกาศรายงานการรับจ่ายเงิน
 • 21.แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการจัดหาวัสดุ
 • แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการจัดหาวัสดุ
 • 22.ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ
 • ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ
 • 23.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
 • 24.รายงานนผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 • รายงานนผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 • 25.นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 • นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 • 26.การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 • การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 • 27.หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • 28.รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 • รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 • 29.แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 • แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 • 30.ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 • ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 • 31.ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 • ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 • 32.ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
 • ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
 • 33.การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 • การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 • 34.เจตจํานงสุจริตของผู้บริหาร
 • เจตจํานงสุจริตของผู้บริหาร
 • 35.การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 • การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 • 36.การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจําปี
 • การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจําปี
 • 37.การดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 • การดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 • 38.การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 • การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 • 39.แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 • แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 • 40.รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
 • รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
 • 41.รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจําปี
 • รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจําปี
 • 42.มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 • มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 • 43.การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 • การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน