• เปิดทำการวันเวลาราชการ 08:00 - 16:00 น.

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน อบต.บ้านแหง  
ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดจ้าง  
ประกาศมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชน  
ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน  
ประกาศมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์  
ประกาศมาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความดี  
ประกาศการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ  
มาตรฐานห้องน้ำสาธารณะ  
มาตรฐานสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย  
มาตรฐานสาธารณสุขมูลฐาน  
มาตรฐานศูนย์การเรียนรู้  
มาตรฐานป่าชุมชน   
มาตรฐานการส่งเสริมอาชีพ  
มาตรฐานการส่งเสริมกีฬา  
มาตรฐานการสงเคาราะห์ผู้สูงอายุ  
มาตรฐานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
ประกาศแสดงเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต  
ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน  
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการป้องกันทุจริต  
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ  
ประกาศหลักเกณฑ์ มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน  
ประกาศมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม  
ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง  
ประกาศมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชน  
ประกาศมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  
ประกาศมาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักบุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการ  
ประกาศมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ  
ประกาศการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร