• เปิดทำการวันเวลาราชการ 08:00 - 16:00 น.

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

มาตรฐานการส่งเสริมอาชีพ  
มาตรฐานการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและจารีตประเพณี  
มาตรฐานไฟฟ้า  
มาตรฐานการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  
มาตรฐานการพัฒนาเด็กเล็กและเยาวชน  
มาตรฐานการบริการจัดการแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร  
มาตรฐานการก่อสร้างบูรณะและบำรุงรักษาแหล่งน้ำ  
มาตรฐานการควบคุมอาคาร  
มาตรฐานส่งเสริมการกีฬา  
มาตรฐานการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ  
มาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
มาตรฐานการจัดการการศึกษา  
มาตรฐานหอกระจายข่าว  
มาตรฐานสะพาน  
มาตรฐานระบบน้ำสะอาด  
มาตรฐานทางระบายน้ำ  
มาตรฐานถนน ทางเดินและทางเท้า  
มาตรฐานด้านการทะเบียนและการอนุญาต  
มาตรฐานการวางผังเมือง  
มาตรฐานสาธารณสุขมูลฐาน  
มาตรฐานศูนย์การเรียนรู้ชุมชน  
มาตรฐานการพัฒนาป่าชุมชน  
มาตรบานห้องน้ำสาธารณะ  
มาตรฐานสิ่งแวดล้อม  
มาตรฐานการส่งเสริมอาชีพ  
มาตรฐานการป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย  
คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน