• เปิดทำการวันเวลาราชการ 08:00 - 16:00 น.

วิสัยทัศน์  ( Vision)
              องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหง ได้กำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) เพื่อแสดงให้เห็นสิ่งที่เป็นอยู่และเสนอความมุ่งมั่น ซึ่งเป็นจุดหมายที่คาดหวังจะให้เกิดขึ้นหรือบรรลุผลในอนาคต เพื่อความผาสุกและความสงบร่มเย็นของประชาชน จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ ดังนี้ 

 “ราษฎรในตำบลบ้านแหงมีความอยู่ดี กินดี พึ่งพาตนเองได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตให้มั่นคง ภายใต้การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  และเน้นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้ยั่งยืน”