• เปิดทำการวันเวลาราชการ 08:00 - 16:00 น.

ประวัติความเป็นมา
ตำบลบ้านแหง ได้ยกฐานะจากสภาตำบลขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2539 โดยตั้งอยู่บริเวณสถานีอนามัยบ้านแหงใต้ และใช้อาคารสงเคราะห์เลี้ยงเด็กเป็นที่ทำการชั่วคราว

พื้นที่
พื้นที่เป็นพื้นที่ราบ ที่ราบลุ่ม ที่ดอน และที่ภูเขาสลับซับซ้อน มีป่าสงวนแห่งชาติ ซึ่งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภองาวไปทางทิศตะวันออกประมาณ 4 กม.

เขตพื้นที่
ทิศเหนือ ติดกับ ต.ปงเตา อ.งาว จ.ลำปาง และ จ.พะเยา
ทิศใต้ ติดกับ ต.หลวงเหนือ และต.หลวงใต้ อ.งาว จ.ลำปาง
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.สบอี่ยม อ.สอง จ.แพร่
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.หลวงเหนือ, ต.ปงเตา และ ต.นาแก อ.งาว จ.ลำปาง

อาชีพ
อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน/ทำไร่

สาธารณูปโภค
จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,469 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 98.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 500 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 30.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง
การเดินทางเข้าสู่ตำบล ใช้ถนนสายหลักจากที่ว่าการอำเภองาวไปทางถนนสายโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ไปทางทิศตะวันออกประมาณ 4 กม.

ผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์จากใบลาน