• เปิดทำการวันเวลาราชการ 08:00 - 16:00 น.

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประกาศรับอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น   
ข้อบัญญัติการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่ออยสัตว์ พ.ศ. 2566  
ข้อบัญญัติการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว  
พบปัญหาแจ้งได้ง่ายนิดเดียว  
การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สรรหาและเลือกสรรคบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรคบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป   
การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป  
ประกาศรับสมัคนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา 2566   
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย   
ตารางกำหนดการฉีดวัคซีนหมา-แมว  
ประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด  
ข่าวประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  
ข้อมูลสนามกีฬา   
บัญชีอุปกรณ์กีฬา/สโมสรกีฬา ตำบลบ้านแหง  
รายงานความพึงพอใจต่อการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2565  
เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  
ทะเบียนรับเรื่องราวร้องทุกข์  
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
รายงานผลดำเนินงานตามนโยบายแผนป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน   
รายงานผลดำเนินงานตามนโยบายแผนป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน   
รายงานการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2565  
การขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย   
รายงานการจัดทำข้อมูลผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565  
การนำผลความพึงพอใจไปใช้ประโยชน์หรือปรับปรุง  
บัญชีอุปกรณ์กีฬา/เครื่องออกกำลังกาย  
รายงานผลการดำเนินการส่งเสริมด้านกีฬา  
เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมผ่านโครงการเวทีประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2565   
โครงการลดการใช้พลังงาน ปีงบประมาณ 2565   
ภาพถ่ายโครงการลดการใช้พลังงาน  
แผนปฏิบัติลดการใช้พลังงาน   
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด้านการส่งเสริมกีฬา   
การรับลงทะเบียนคนพิการเพื่อรับเบี้ยยังชีพความพิการ