• เปิดทำการวันเวลาราชการ 08:00 - 16:00 น.

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการเก็บขยะ  
ข่าวประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  
การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สรรหาและคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาตามภารกิจ  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมา  
ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ฉบับแก้ไข)  
ยกเลิกประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ  
ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนีงงานจ้างตามภารกิจ  
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  
ประชาสัมพันธ์การระบาดการแพร่ระบาดโรคโควิด-19  
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2563   
รายงานการลงนามปิดประกาศที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
มอบอำนาจให้ลงนามในการปิดประกาศต่างๆของสำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง สาขางาว ปี พ.ศ. 2563  
มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฏหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ  
ประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหงตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2563 - 22 มิถุนายน 2563  
ประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตหมู่ที่ 8 บ้านร่องเห็ดพัฒนา ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 - 13 มีนาคม 2563  
ประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตหมู่ที่ 3 บ้านร่องเห็ด ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 - 17 กุมภาพันธ์ 2563  
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  
ประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตหมู่ที่ 2 บ้านแหงใต้ในวันที่ 6 มกราคม 2563 - 17 มกราคม 2563  
ประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างโดยเริ่มจากร้านค้าประจำหมู่บ้านเริ่มออกสำรวจตั้งแต่ 16 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป