• เปิดทำการวันเวลาราชการ 08:00 - 16:00 น.ภาพกิจกรรม

ภาพบรรยากาศ ปี๋ใหม่เมืองประจำปี 2566 ในวันที่ 13 เมษายน พ.ศ.2566
รายละเอียด
โครงการอบรมพัฒนาองค์ความรู้และส่งเสริมเพิ่มศักยภาพคุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
รายละเอียด
”รักเธออำเภองาว (Big Cleaning Day…Ngao)” ปีที่ 15 ในวันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566
รายละเอียด
อาสามัครบริบาลท้องถิ่น
รายละเอียด
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
รายละเอียด
โครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วม ของประชาชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
รายละเอียด
ประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2566
รายละเอียด
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพแก่กลุ่มอาชีพต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2565
รายละเอียด
โครงการคัดแยกขยะด้วยมือเรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รายละเอียด

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ - ประกาศจากอบต.บ้านแหง

ประกาศรับสมัคนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา 2566   
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย   
ตารางกำหนดการฉีดวัคซีนหมา-แมว  
ประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด  
ข่าวประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  
เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  
ทะเบียนรับเรื่องราวร้องทุกข์  
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
รายงานผลดำเนินงานตามนโยบายแผนป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน   
รายงานผลดำเนินงานตามนโยบายแผนป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน   
รายงานการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2565  
การขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย   
.
ประกาศรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ เดือน มีนาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566  
ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566  
ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566  
ประกาศรายงานผลการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565  
ประกาศรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ เดือน กันยายน 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565  
ประกาศรายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2565  
ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2565  
ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565  
ประกาศรายงานผลการดำนินงาน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565  
ประกาศรายงานผลกาตรวจสอบของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564  
ประกาศรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ 2564  
ประกาศรายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564