• เปิดทำการวันเวลาราชการ 08:00 - 16:00 น.a

ภาพกิจกรรม

โครงการส่งเสริมอาชีพแก่กลุ่มอาชีพต่างๆ
รายละเอียด
กิจกรรมจิต อาสาพัฒนาเนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปีงบประมาน 2566
รายละเอียด
ภาพบรรยากาศ ปี๋ใหม่เมืองประจำปี 2566 ในวันที่ 13 เมษายน พ.ศ.2566
รายละเอียด
โครงการอบรมพัฒนาองค์ความรู้และส่งเสริมเพิ่มศักยภาพคุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
รายละเอียด
”รักเธออำเภองาว (Big Cleaning Day…Ngao)” ปีที่ 15 ในวันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566
รายละเอียด
อาสามัครบริบาลท้องถิ่น
รายละเอียด
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
รายละเอียด
โครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วม ของประชาชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
รายละเอียด
ประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2566
รายละเอียด

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ - ประกาศจากอบต.บ้านแหง

ประกาศรับอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น   
ข้อบัญญัติการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่ออยสัตว์ พ.ศ. 2566  
ข้อบัญญัติการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว  
พบปัญหาแจ้งได้ง่ายนิดเดียว  
การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สรรหาและเลือกสรรคบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรคบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป   
การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป  
ประกาศรับสมัคนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา 2566   
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย   
ตารางกำหนดการฉีดวัคซีนหมา-แมว  
ประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด  
ข่าวประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  
ข้อมูลสนามกีฬา   
บัญชีอุปกรณ์กีฬา/สโมสรกีฬา ตำบลบ้านแหง  
รายงานความพึงพอใจต่อการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2565  
เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  
ทะเบียนรับเรื่องราวร้องทุกข์  
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
รายงานผลดำเนินงานตามนโยบายแผนป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน   
รายงานผลดำเนินงานตามนโยบายแผนป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน   
รายงานการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2565  
การขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย   
รายงานการจัดทำข้อมูลผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565  
การนำผลความพึงพอใจไปใช้ประโยชน์หรือปรับปรุง  
บัญชีอุปกรณ์กีฬา/เครื่องออกกำลังกาย  
รายงานผลการดำเนินการส่งเสริมด้านกีฬา  
เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมผ่านโครงการเวทีประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2565   
โครงการลดการใช้พลังงาน ปีงบประมาณ 2565   
ภาพถ่ายโครงการลดการใช้พลังงาน  
แผนปฏิบัติลดการใช้พลังงาน   
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด้านการส่งเสริมกีฬา   
การรับลงทะเบียนคนพิการเพื่อรับเบี้ยยังชีพความพิการ  
.
ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2566  
ประกาศรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ เดือน มีนาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566  
ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566  
ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566  
ประกาศรายงานผลการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565  
ประกาศรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ เดือน กันยายน 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565  
ประกาศรายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2565  
ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2565  
ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565  
ประกาศรายงานผลการดำนินงาน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565  
ประกาศรายงานผลกาตรวจสอบของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564  
ประกาศรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ 2564  
ประกาศรายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
PM 2.5   
โครงการอนุรักษ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  
แผ่นพันการกำจัดน้ำเสียในชุมชน  
แผ่นพับประหยัดพลังงาน  
แผ่นพับภาษีป้าย  
ผลิตภัณฑ์ในตำบลบ้านแหง  
ระเบียบแนวทางการลงทะเบียนการรับเงินการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  
อนุรักษ์น้ำ  
โรคไข้เลือดออก  
ยุงลาย  
ไฟป่าและหมอกควัน  
แผนพับข้อร้องเรียนร้องทุกข์  
แนวทางการลงทะเบียน HIV   
แผ่นพับทะเบียนพานิชย์  
แผ่นพับอัคคีภัย  
การดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น  
กฏหมายที่ต้องรู้พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ  
ขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัยใส่ใจกฎจราจร  
แผ่นพับสิทธิประโยชน์