• เปิดทำการวันเวลาราชการ 08:00 - 16:00 น.ภาพกิจกรรม

”รักเธออำเภองาว (Big Cleaning Day…Ngao)” ปีที่ 15 ในวันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566
รายละเอียด
อาสามัครบริบาลท้องถิ่น
รายละเอียด
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
รายละเอียด
โครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วม ของประชาชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
รายละเอียด
ประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2566
รายละเอียด
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพแก่กลุ่มอาชีพต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2565
รายละเอียด
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหง ร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอร์รับชัน(Zero Tolerance)
รายละเอียด
โครงการรณรงค์การกำจัดขยะและสิ่งปฏิกูล Big Cleaning Day ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
รายละเอียด

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ - ประกาศจากอบต.บ้านแหง

ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566  
ประกาศรายงานผลการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565  
ประกาศรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ เดือน กันยายน 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565  
ประกาศรายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2565  
ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2565  
ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565  
ประกาศรายงานผลการดำนินงาน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565  
ประกาศรายงานผลกาตรวจสอบของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564  
ประกาศรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ 2564  
ประกาศรายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564